ifl.ifro.ir > پرسش و پاسخ های متداول
ورود سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسش :

  •  مرحله لاروی چه بخشی از دوره زندگی ماهی را تشکیل می دهد؟

پاسخ :

تعاریف متعددی از دوره مرحله اولیه زندگی ماهی وجود دارد. ولی بر اساس تعریف و نظریه Alhestrom ( 1970) این دوره بصورت ذیل تفکیک می شود: تخم ، لارو، مرحله جوانی و بلوغ که می‌توانند خود شامل مراحل جزئی‌تری نیز باشد. ماهی پس از خروج از تخم ، وارد دوره لاروی شده که در اکثر موارد و حتی در خانواده‌هایی که کفزی می‌باشند، این مراحل در حالت شناور طی میشود در این مرحله لارو دارای خصوصیاتی از قبیل: خارهای ناحیه سری , در ابتدای باله‌های پشتی و لگنی و مخرجی و پوشش رنگدانه ای پراکنده در ناحیه سر، گوارش ¸ پشتی وشکمی بدن و ... ، زوائد و شعاعهای در ناحیه سر، بدن حجیم، می باشد که به عنوان ویژگیهای شناوری محسوب شده و جهت شناوری ، فرار از دشمن، مخفی شدن و دفاع و محافظت از نور بکار برده می‌شوند. این صفات با استقرار در محل اصلی زیست از بین می‌روند. این مراحل در بعضی از خانواده‌ها از قبیل کفشک ماهیان (تمام خانواده‌های کفشک ماهیان) با دگردیسی همراه است و طی آن جابجایی چشم و قرار گرفتن در طرف راست و یا چپ بدن اتفاق می‌افتد.

پرسش :

  • ابزار مناسب نمونه برداری لارو ماهیان چیست؟

پاسخ :

انتخاب ابزار بسته به شرایط زیستی و عادت رفتاری گرو ه های لاروی تعیین می شود. که در اغلب موارد با توجه به غالبیت مرحله لاروی شناور بکارگیری تورهای پلانکتونی با چشمه مناسب توصیه می شود مگر اینکه لارو در بستر و یا بر روی پوشش های آن مستقر باشد که روش نمونه برداری تغییر خواهد کرد.

پرسش :

  • مرحله لاروی از چه زیر بخشی تشکیل شده است؟

پاسخ :

این مرحله بر اساس تغییرات نوتوکرد به مراحل Pre flexion ، flexion و Post flexion تقسیم می‌شود. البته موارد استثناء نیز در نیم منقار ماهیان (Hemiramphidae) و منقار ماهیان (Belonidae) وجود دارد که لارو خارج شده از تخم، در مرحلflexion Post قرار داشته و کیسه زرده را هم با خود به همراه دارد .

سوالات پرسش جديد کمک
پرسش تاريخ پرسش تعداد بازديد
تشت... 15/4/1395 47